Index articole

02-06-2020

 

 

A  N  U  N  Ț 

                    Având în vedere cadrul legal, înscrierea la clasă pregătitoare pentru anul  școlar 2020/2021 se face online la adresa https://inscriere.edu.ro/cerere/, iar validarea cererilor  se va realiza la sediul unității de învățământ cu documentele aferente, după următorul program:

 

                Luni -     interval orar –      09,00 – 12,00

             Miercuri - interval orar –     09,00 – 12,00

 

Director,

 Prof.Robe Lavinia-Paula

 

 

PROGRAMUL EURO 200

 

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs.

Termenul - limită pentru depunerea cererilor este 17 aprilie 2020.

Cererea se depune online, scanata sau poza, pe adresa de email a scolii  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 Hotararea 225-2020 + Calendar

 Cerere

 

 

Conform adresei M.E.C. Nr. 355/DGI/28.02.2020, Programul „EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

     Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

     Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

     Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care este înscris elevul/studentul.

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocatiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

     Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

Legislația în vigoare este reprezentată de:

 • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completăriie ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

     La nivelul fiecărei unități de învătământ preuniversitar, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar județean, respectiv al municipiului Bucureşti, la nivelul fiecărei instituții de învătământ superior de stat sau particular acreditate se vor constitui comisiile "EURO 200", în situația în care acestea nu există, conform articolelor 6, 7 şi 8 din Hotărârea de Guvem nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conditii pentru acodarea unui ajutor financiar din partea

statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou

 

1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) sunt elevi/studenti in invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani;
 2. b) au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei.

2)  Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.

3) In sensul legii, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

4) Este asimilata termenului "familie" si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa.

 5) In sensul definitiei prevazute la 3) se asimileaza termenului "familie" barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

6) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul incredintat unuia sau ambilor soti ori dat in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

 

 

Configuratia minima recomandata a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda ajutor financiar:

 1. a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17"; tastatură, mouse optic;
 2. b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD;
 3. c) pentru notebook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10".

 

 

Documente justificative:

 • copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar in cazul elevilor, impreuna cu o copie a actului de identitate al parintelui/ocrotitorului legal, precum si a actului care sa dovedeasca calitatea de ocrotitor legal, dupa caz;
 • copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
 • adeverinta de la institutiile de invatamant/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori;
 • acte doveditoare, in original, privind veniturile membrilor familiei.
 • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, sau data personal de catre persoanele cu varsta mai mare sau egala cu 18 ani, in sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in plafonul prevazut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima standard.
 • adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte media generala/calificativul din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei pregatitoare si clasei I;
 • adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei pregatitoare;

 

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) - (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4 - 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006).

În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.