• +40241 231 017
 • secretariat@scoala1valu.ro
 • Str. Calea Dobrogei, Nr. 47 Com. Valu lui Traian, Jud. Constanta
 • Noutati

  Anunt privind desfășurarea concursului în vederea ocupării postului vacant pe perioadă nedeterminată îngrijitor

  Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ÎNGRIJITOR

  Angajator: Școala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian

  Tip angajator: lnstituție de învățământ

  Categoria postului: Funcție contractuală

  Localitatea: Valu lui Traian

  Nr. posturi scoase la concurs: 1 post – 1normă

  Nivelul postului: funcție de execuție

  Condiții generale:

  Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale conform art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

  1. a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
  2. b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  5. e)îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
  8. h)nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

  Condiții specifice:

  • Absolvent studii medii/școală profesională;
  • vechime în domeniu – nu necesită experiență;
  • certificat absolvire curs Noțiuni fundamentale de igienă – modulul II;
  • constituie avantaj experiența într-o unitate de învățământ.

  Probe de concurs:

  • proba scrisă
  • proba practică
  • proba interviu

   Calendarul de desfășurare al concursului:

  –    20-24 februarie 2023 – depunerea dosarelor, în intervalul orar 9.30 – 12.30

  –    27 februarie 2023 – selecție dosare, afișarea rezultatelor selecției dosarelor, ora 14.00

  –     3 martie – proba scrisă, ora 8.00

  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor probei scrise, ora 00

  –     3 martie 2023 – depunerea contestațiilor pentru proba scrisă – 11.00 –  11.30

  • 3 martie 2023 – afis,area rezultatelor după contestat,ii –  12.00
  • 3 martie 2023 – proba practică, ora 00
  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor probei practice, ora 00

  –     3 martie 2023 – depunerea contestațiilor pentru proba practică – 13.00 – 13.30

  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor după contestații – 00
  • 3 martie 2023 – interviu, ora 00
  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor probei interviu, ora 00

  –     3 martie 2023 – depunerea contestațiilor pentru proba interviu – 15.00 – 15.30

  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor după contestații – 00
  • 3 martie 2023 – afișarea rezultatelor finale, ora 00

  Dosarele de concurs vor conține:

  • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice                ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  • cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie al candidatului sau de alte unități sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.2 din Legea nr. 118/2019;
  • curriculum

  Bibliografie:

  • Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare – cap. IV Obligațiile lucrătorilor;
  • Legea 53/2003 din Codul muncii cu modificarile și completările ulterioare, cap. Răspunderea disciplinară (art. 247 – 252);
  • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

  Tematica:

  – Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;

  – Metode de dezinfecție și dezinsecție;

  – Noțiuni fundamentale de igienă;

  – Securitate și sănătate în muncă și PSI.

  DIRECTOR,

   Prof. STÎNGĂ ORTANZA

  Lasă un comentariu

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.